Dr. Sarfo Kantanka (Chairman)

Dr. Sarfo Kantanka (Chairman)

ASHANTI

Komfo Anokye Teaching Hospital, Kumasi